Öz İplik-İş Hareketi

Neden Öz İplik-İş Sendikası?

Biz Öz İplik-İş Sendikası olarak bugüne kadar hep sınırlarımızı zorladık. İmkânlarımız dâhilinde ufukların ilerisini görmeye ve birkaç hamle sonrasına hazır olmaya çalıştık.

Elimizde hazır bulunanlarla yetinmek, mevcut olanı tüketmek yerine, literatüre hâkim olmak mümkünse katkıda bulunmak ve teori ile pratiği bir arada yürütmek anlayışı içerisindeyiz.

Nitekim bu yolda ne kadar isabetli kararlar aldığımızı da gelecek zaman gösterecektir. Biz sendika olarak, önümüze konmuş hazır projeleri geliştirmekle bugünlere gelmedik. Bu yüzden bulunduğumuz durum içinde zorluklarla da karşılaşmadık değil!

Bizler ütopik teoriler peşinde koşmayarak, teorinin hakikat yanını insanlara göstermeye çalıştık.  Her zaman sorular sorup yanıtlar aradık. Buradaki tek amacımız ve önceliğimiz insan oldu. İleriye bakarken sadece insanı önemsedik. İmkânlarımız elverdiğince ufkumuzu zorladık. Popülist söylemlerin kısa vadeli rantlarını herkes kadar bilmemize rağmen daha kalıcı, daha derinlikli işler yapmaya özen gösterdik

Öz İplik-İş, Çağdaş Türk Sendikacılığının 21. Yüzyıla yakışan yüzü olarak, güçlü Türkiye vizyonunun, çalışanı ve emekçisi olma özelliğini taşımak, sorunları aşmak, yeni politikalar yapılandırmak, barışçıl, hak ve hukuka uygun çözümler üretmek için kurumsallaşma aşamasını tamamlamış bir örgütlenme içinde varlığını devam ettirmektedir.

Değişen dünya ve toplum düzeni içinde “Sendikal Değişim Hareketi”nin sürekli yapılanmanın ve değişimin, değişmez takipçiliğini üstlenmiş, Demokratik ve yasal platformları kullanarak, Toplumsal üretimden daha adil pay alma mücadelesinin temel savunuculuğunu bir görev bilmiştir.

İçinde bulunduğu sektörel yapının eksikliklerini ve tıkanma noktalarını iyi tespit ederek bu alanda yeni stratejiler, faydalı uygulamalar ve yerinde tespitlerde bulunarak sağlıklı sendikacılığın örneğini oluşturmuştur.

ÖZ İPLİK-İŞ ailesi günümüz Türkiye’sindeki çağdaş sendika dinamiğine uygun, üyelerinin çıkarlarını korumak ve gözetmek için haklarına sahip çıkan ve bu uğurda mücadele veren bir profile sahiptir.

Öz İplik-İş ;

  • Üyelerine, yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır, bir yaşama düzeyi sağlamaya elverişli, adaletli bir ücret temin etmek için çalışmayı,
  • Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak, gelişmelerini sağlayacak, ve hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek tedbirleri almayı,
  • Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek tedbirleri almayı,
  • Üyelerinin iktisadi ve sosyal durumlarını düzeltmek ve geliştirmek amacıyla işkolu içinde giderek genişleyen yoğun bir sendikal teşkilatlanmayı,
  • Üyelerinin vatandaş olarak kendilerine olan güven ve inançlarını kuvvetlendirmeyi,
  • Milli sorumluluk bilinci içinde yapıcı ve nitelikli işgücünü geliştirmek suretiyle, milli gelirin arttırılmasına çalışmayı ve artan milli gelirden işçinin adaletli biçimde faydalanmasını sağlamayı;
  • Dil, ırk, renk, aile, mezhep ve siyasal kanaat farkı gözetmeksizin kendi değerini manevi mes’uliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen bir işçi topluluğu meydana getirmek için hızlı ve güçlü sendikal teşkilatlanma, hür sendikacılık, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi,
  • Türk sendikacılık hareketinin gelişmesi ve kuvvetlenmesi ülküsüne bağlı olarak, kendi üyelerinden başka Türk işçisinin emeğinin hakkını, sosyal adalet, sosyal güvenlik, hürriyet, barış, insan hakları ve sendikanın temel amaçları uğrunda yapacakları mücadeleyi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak desteklemeyi,
  • Türk toplumunun adaletli ve barış içinde, dengeli bir düzenle varlığını koruyup kuvvetlenmesine duyulan inancın gereği olarak, toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymak ve bunların mücadelesini yapmayı

kendine görev bilir.

1 thought on “Neden Öz İplik-İş Sendikası?

Mr WordPress için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir